Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn  deze  algemene voorwaarden van toepassing zoals samengesteld door Paardensportcentrum de Dragonder  ten behoeve van haar klanten. De klant verklaart zich door ondertekening van onderhavige akte uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Inhoud van de overeenkomst

Artikel 2

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever/ eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel in een buitenbak of springtuinen.

Looptijd

Artikel 3

 1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van het “Inschrijfformulier lessen / Lesovereenkomst Paardensportcentrum de Dragonder” voor de  duur van drie maanden. Tijdens de zomervakantie gaan de lessen gewoon door, evenals de gehele kerstvakantie.
 2.   Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.

Verplichtingen lesgever

Artikel 4

 1. De lesgever die groepslessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.
 2. De lesgever die individuele lessen verzorgt, beschikt tenminste over aantoonbare kennis en ervaring.
 3. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd.

Verplichtingen klant en gedragsregels

Artikel 5

 1. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.
 2. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst de reglementen overhandigd en de klant heeft van de inhoud hiervan kennis genomen.
 3. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekendgemaakt.
 4. Het maken van foto-/filmmateriaal mag pas na (mondelinge) toestemming van de op foto en/of film vastgelegde personen of wettelijk vertegenwoordiger(s).

Opzegging

Artikel 6

De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk en /of per e-mail geschieden.

Lesgeld, betaling en afmelding

Artikel 7

 1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals in het ”Inschrijfformulier  lessen / Lesovereenkomst Paardensportcentrum de Dragonder” is vermeld.
 2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling via bankoverschrijving.
 3. Bij betaling buiten de aangegeven betalingstermijn of als er een rekening moet worden verstuurd, wordt €5,- administratiekosten in rekening gebracht per factuur. Dit wordt niet van tevoren aangekondigd.
 4. Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald. Bij geldige dringende redenen kan per kwartaal maximaal 1 les ingehaald worden, mits er ergens plek is en 48 uur van te voren is afgemeld. Het inhalen is een service van de Dragonder en geen verplichting en wordt alleen toegestaan wanneer dit geen belemmering vormt voor en in de reguliere lessen. Is er geen inhaalruimte tijdens de duur van de kwartaalkaart, dan vervalt de mogelijkheid om de lessen van dat kwartaal in te halen.

Aansprakelijkheid

Artikel 8

 1. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de  lesgever.
 2. De lesgever is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de lesgever, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van zijn  hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht.
 3. De aansprakelijkheid van de lesgever voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever  zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk  dekking is verleend.

Risico-acceptatie

Artikel 9

 1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan  manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
 2. De klant neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever, buiten  de voorzieningen zoals omschreven in artikel 6 lid 1 van deze overeenkomst, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten  voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, de lesgever voor dergelijke aanspraken door of namens de klant.

Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd

Artikel 10

De ondergetekenden van de overeenkomst stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.